Directorate of Marketing Website

Single Marketing License
For  New License For Existing License Holders
- मार्गदर्शक सूचना (मराठी) - Single License Holders List
- सिंगल लायसन्स् अर्ज मराठी नमुना  
- मार्गदर्शक सूचना (इंग्रजी)  
- सिंगल लायसन्स् 1A फॉर्म इंग्रजी नमुना  
- ऑनलाईन नविन अर्ज सादर करणे करीता / Apply for Online License  
- सिंगल लायसनकरीता ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना (परिपत्रक)new