Directorate of Marketing Website

Direct Marketing License
For  New License For Existing License Holders
- मार्गदर्शक सूचना (मराठी) - Direct Marketing Software
- थेट पणन अर्ज मराठी नमुना - Direct Marketing License Holders List
- मार्गदर्शक सूचना (इंग्रजी)  
- थेट पणन अर्ज इंग्रजी नमुना  
- बँक गँरटी व फीमध्ये सुट मिळणेबाबत शासन आदेश  
- ऑनलाईन नविन अर्ज सादर करणे करीता / Apply for Online License  
- थेट पणन लायसनकरीता ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना (परिपत्रक)new